Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

www.museotek.net

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜUSEOTEK ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «MUSEOTEK A.E», νομίμως συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, εδρεύουσα στην Αθήνα, (Λ. Κηφισίας αριθ. 27, Τ.Κ 11523, Ελλάδα), με ΑΦΜ 801708180, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό ΓΕΜΗ 161898802000, εγγεγραμμένη στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και με στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου 216 0026191, email [email protected] (στο εξής καλούμενη η/το “Museotek“, η «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας»), έχει αναπτύξει και νομίμως λειτουργεί και διαχειρίζεται τη διαδικτυακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση online ψηφιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, με την εμπορική ονομασία “Museotek” (η «Πλατφόρμα») που φιλοξενείται και λειτουργεί στο δικτυακό τόπο www.museotek.net (ο “Δικτυακός Τόπος“), μέσω της οποίας, αφενός οι Φορείς Πολιτισμού και Εκπαίδευσης μπορούν να προβάλλονται και παράλληλα να προβάλλουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, αφετέρου οι Χρήστες του Δικτυακού Τόπου μπορούν μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου με σύνδεση στο Διαδίκτυο, να κάνουν κράτηση και να παρακολουθήσουν ένα ψηφιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα online (η «Υπηρεσία»).

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (οι «Γενικοί Όροι Χρήσης» ή οι «Όροι Χρήσης»), αφορούν στη χρήση της Υπηρεσίας και του Δικτυακού Τόπου εκ μέρους των Χρηστών και αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών αναφορικά με τη χρήση αυτή.

Πριν προβείτε σε κράτηση ψηφιακής  περιηγήσεις/ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος online, περιηγηθείτε στο Δικτυακό Τόπο, εγγραφείτε στο Newsletter κτλ., συνιστάται να συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους Χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια ή χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Museotek, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο Δικτυακό Τόπο. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Γενικούς Όρους Χρήσης, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο Δικτυακό Τόπο. 

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών της Museotek, ούτε να προβείτε σε κράτηση ψηφιακής περιήγησης/ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος οnline. Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο Δικτυακό Τόπο, όπως ενδεικτικά την περιήγησή σας σε αυτόν, την εγγραφή σας στο newsletter μας ή την κράτηση ψηφιακής  περιήγησης/ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος online, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους Γενικούς Όρους Χρήσης.

Η τακτική επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Γενικούς Όρους Χρήσης κρίνεται απαραίτητη, καθόσον η Museotek διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις παρεχόμενες υπηρεσίες, γ) τις τεχνικές προδιαγραφές του Δικτυακού Τόπου (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. H Museotek αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τις τυχόν Αλλαγές σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσω του Δικτυακού Τόπου, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους σε αυτόν. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, δεν καταλαμβάνει κρατήσεις ή/και άλλες συναλλαγές και χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Εταιρεία έχει αποδεχτεί. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις Αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο Δικτυακό Τόπο. Οποιαδήποτε ενέργεια σας, χρήση ή συναλλαγή σας στο Δικτυακό Τόπο μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτων μας αναφορικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση αυτών, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας σε εσάς, οι δε Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία αναφορικά με τη χρήση εκ μέρους σας. 

Η Museotek διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και της Υπηρεσίας ή ορισμένων υπηρεσιών ή την προβολή/συνεργασία με οποιοδήποτε μουσείο, πολιτιστικό/εκπαιδευτικό ή άλλο φορέα.

Η περιήγηση σας στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και η χρήση οιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται μέσω αυτού και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο Δικτυακό Τόπο /Πλατφόρμα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΒΑΙΝΕΤΕ.

Με τη κράτηση ψηφιακής  περιήγησης/ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος online συναινείτε ότι οποιαδήποτε αξίωσή σας κατά οποιουδήποτε τρίτου ή χρήστη ή μουσείου/πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού φορέα, για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στη Museotek για τις ενέργειες/παραλήψεις των προσώπων αυτών. 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
 1. Πέραν των όρων και ορισμών που τυχόν δίδονται σε άλλα σημεία στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, ισχύουν και οι κατωτέρω ορισμοί:
 • Γενικοί Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις: οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιπλέον ως αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο τους, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων.
 • Δεδομένα Χρήστη: είναι όλα τα δεδομένα που εκάστοτε ζητούνται και συμπληρώνει ο Χρήστης για την πραγματοποίηση μίας Κράτησης, όπως ενδεικτικά email, όνομα/επώνυμο, αριθμός των ατόμων που θα συμμετέχουν/παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κτλ.
 • Δεδομένα Κράτησης: τα Δεδομένα Χρήστη και η ημερομηνία/ώρα πραγματοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και όσα στοιχεία δηλώνει ο Χρήστης κατά τη διαδικασία της Κράτησης.
 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα δημιουργού, εφευρέσεις, δικαιώματα δημιουργού βάσης δεδομένων, δικαίωμα επί σχεδίου, κατοχυρωμένο σχέδιο, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, σήμα, λογότυπα, σήμα υπηρεσιών, τεχνογνωσία, υπόδειγμα χρησιμότητας, μη κατοχυρωμένο σχέδιο ή ενδεχομένως, οποιαδήποτε αίτηση για ένα τέτοιο δικαίωμα, τεχνογνωσία, εμπορική ή εταιρική επωνυμία, όνομα τομέα (με οποιαδήποτε κατάληξη, για παράδειγμα net., com., eu. κτλ. ή άλλο παρόμοιο δικαίωμα ή υποχρέωση, είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίσταται σε οποιοδήποτε έδαφος ή δικαιοδοσία στον κόσμο.
 • Δικτυακός Τόπος: o δικτυακός τόπος www.museotek.net ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος φιλοξενήσει στο μέλλον την Υπηρεσία, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: η ψηφιακή περιήγηση/το ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κράτηση και η παρακολούθηση του οποίου γίνεται online από το Χρήστη μέσω της Πλατφόρμας  
 • Επισκέπτης: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο περιηγείται στο Δικτυακό Τόπο χωρίς να κάνει υποχρεωτικά χρήσης της Υπηρεσίας.
 • Εξουσιοδοτημένος Χρήστης: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο ο Χρήστης με δική του ευθύνη έχει δώσει δικαίωμα Online κράτησης της υπηρεσίας επ’ ονόματι και για λογαριασμό του.                        
 • Καρτέλα Φορέα/Συνεργαζόμενου Πολιτιστικού Φορέα: η σελίδα μέσα στο Δικτυακό Τόπο η οποία φιλοξενεί όλες τις πληροφορίες αναφορικά με κάποιο Φορέα.
 • Κράτηση: η κράτηση που διενεργείται μέσω της Museotek και εφόσον αποσταλεί το σχετικό email επιβεβαίωσης από την Museotek αποτελεί την επιβεβαιωμένη κράτηση αναφορικά με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο Χρήστης
 • Εκτελεστής Προγράμματος είναι ο μουσειοπαδαγωγός, εμψυχωτήςή οιοσδήποτε εν γένει συνεργάτης του Φορέα, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό του Φορέα στο πλαίσιο της παροχής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στον Χρήστη.
 • Περιεχόμενο: χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε πληροφορία, δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο λογισμικό, σενάριο, γραφικά, διαδραστικές λειτουργίες κ.α που αφορούν στην Πλατφόρμα, στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, στους Φορείς και εν γένει στην Υπηρεσία κ.ο.κ
 • Πλατφόρμα η πλατφόρμα που φιλοξενείται στο Δικτυακό Τόπο για την παροχή της Υπηρεσίας από τη Museotek.
 • Πληροφορίες Φορέα: το σύνολο των εικόνων, φωτογραφιών και περιγραφών, των στοιχείων επικοινωνίας αναφορικά με το Φορέα, τα στοιχεία του Εκτελεστή Προγράμματος τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα προς κράτηση, λεπτομέρειες για τις τιμές (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων φόρων κτλ) και τη διαθεσιμότητα.
 • Συνεργάτες: αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι, υπάλληλοι, πελάτες, προμηθευτές, τρίτοι πάροχοι, βοηθοί, πληρεξούσιοι, και οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό είτε της Museotek είτε του Χρήστη.
 • Φορέας: κάθε νομίμως αδειοδοτημένο μουσείο, πολιτιστικός, εκπαιδευτικός ή άλλος φορέας που διαθέτει τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, συνεργάζεται με την Εταιρεία και έχει αναρτηθεί και φιλοξενείται στην Πλατφόρμα της Museotek.
 • Χρήστης/Εσείς: κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο το οποίο είτε απευθείας είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (‘Εξουσιοδοτημένος Χρήστης’) προβαίνει σε χρήση της Υπηρεσίας.
 1. Οι επικεφαλίδες των άρθρων των Γενικών Όρων Χρήσης δεν είναι περιοριστικές για την ερμηνεία τους.
 2. Οποιαδήποτε αναφορά ή ορισμός σε λέξεις που είναι στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό αυτών.
 • Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΚΡΑΤΗΣΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ONLINE
 1. Διαδικασία- Όροι και Προϋποθέσεις Κράτησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος Online

 Η Museotek δεν συμμετέχει, δεν διαχειρίζεται και δεν διευθύνει τους Φορείς, ούτε κατέχει ή διαχειρίζεται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Ως Χρήστης έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που σας ενδιαφέρουν ανά θεματική ενότητα, διάρκεια και ηλικίες στην οποία απευθύνονται. Για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει επιλέγετε μία ημερομηνία και ώρα που είναι διαθέσιμο. Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε γνώση περισσότερων πληροφοριών αναφορικά με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της αρεσκείας σας και από την αντίστοιχη Καρτέλα Φορέα.

Εφόσον επιθυμείτε να προβείτε σε αίτημα Κράτησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος, θα πρέπει να δηλώσετε τα Δεδομένα Κράτησης και τα Δεδομένα Χρήστη. Έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πλήρη και αληθή σας δεδομένα κατά την υποβολή της Κράτησής σας.

Αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η Museotek, το σκοπό επεξεργασίας, τη διαβίβαση αυτών σε τυχόν τρίτους, τον σκοπό διαβίβασης καθώς και για τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα που τηρεί και επεξεργάζεται η Museotek, μπορείτε να επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε.   

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήματος Κράτησης, οφείλετε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Museotek. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους Γενικούς Όρους ή/και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή έχετε αντιρρήσεις, δεν μπορείτε να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας, καθόσον αυτή παρέχεται «ως έχει» και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο που είναι αναρτημένο στο πεδίο «Επικοινωνία» στην Πλατφόρμα ή να στείλετε σχετικό ερώτημα στο [email protected].

Η Κράτηση ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια Κράτηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος όλες τις ώρες της ημέρας και σε καθημερινή βάση χωρίς εξαιρέσεις.

Με την «ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ», υποβάλλετε στην Museotek αίτημα να παρακολουθήσετε κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και η ενέργειά σας αυτή συνοδεύεται και με την υποχρέωση σας να πληρώσετε, εφόσον η Εταιρεία αποδεχτεί το αίτημά σας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της Κράτησής σας, αν επιλέξετε την πληρωμή μέσω κάρτας, δηλώνετε ότι είστε νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας που μας δηλώνετε και ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο επαρκές για να καλύψει το ποσό για την Κράτηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Η Εταιρεία μας ενδέχεται (χωρίς να είναι υποχρεωμένη), να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων πληρωμής που μας δηλώνετε όταν επιλέγετε ως μέσο πληρωμής την πίστωση με κάρτα ή τρίτους Online παρόχους πληρωμής, προκειμένου να διασφαλίσει τις οικονομικές μας συναλλαγές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, λάθος ή οποιασδήποτε άλλης φύσης πρόβλημα υφιστάμενο ή ενδεχόμενο, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίψει την Κράτησή σας.  

Εφόσον υποβάλλετε την Κράτησή σας, στη συνέχεια συνδέεστε με τον πάροχο πληρωμών που συνεργαζόμαστε, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε. Μπορείτε να πληρώσετε με έναν από τους τρόπους που παρατίθενται κατωτέρω στην Ενότητα ΙIΙ.2.

Με την υποβολή ενός αιτήματος Κράτησης, η Museotek εξετάζει αν αυτή (η Κράτηση) μπορεί να πραγματοποιηθεί «ως έχει» και δεν υφίσταται λόγος απόρριψης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Με την αποδοχή του αιτήματος Κράτησης ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος εκ μέρους της Museotek, σας αποστέλλεται ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της Κράτησής σας, με το οποίο σας γνωστοποιείται ο αριθμός της Κράτησης για το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Ο αριθμός Κράτησης που περιέχεται στην επιβεβαίωση Κράτησης της Museotek, θα πρέπει να παρέχεται από τον Χρήστη σε περίπτωση ερωτήσεων, ακύρωσης ή αλλαγής της κράτησης του.

Σημαντική νομική διευκρίνιση: Η αποστολή εκ μέρους μας της καταχώρησης της Κράτησής σας σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν συνιστά αποδοχή της Κράτησής σας, απλά επιβεβαίωση – γνωστοποίηση ότι λάβαμε αυτή (το αίτημα σας για Κράτηση). Η Κράτηση (αίτημα) που υποβάλλετε στη Museotek αποτελεί πρόταση εκ μέρους σας προς την Museotek να κάνετε Κράτηση του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο αίτημα της Κράτησης. Προκειμένου να συναφθεί η σύμβαση για την παροχή της Υπηρεσίας θα πρέπει και αντίστοιχα να γίνει αποδεχτή η Κράτησή σας και από τη Museotek «ως έχει». Τέτοια αποδοχή πραγματοποιείται όταν σας αποστέλλουμε το μήνυμα (email) που επιβεβαιώνει την Κράτησή σας «ως έχει».

Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με κάρτα, το email με την επιβεβαίωση της Κράτησης θα σας αποσταλεί μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η πληρωμή του τιμήματος της Κράτησής σας όπου θα αναγράφεται ο κωδικός του εισιτηρίου για την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με τραπεζική κατάθεση θα σας αποσταλεί το email με την επιβεβαίωση της Κράτησης το οποίο θα αναφέρει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να γίνει η πληρωμή του τιμήματος της Κράτησης και με την προϋπόθεση της επιτυχούς πληρωμής ολοκληρώνεται σύναψη για την παροχή της Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι η τραπεζική κατάθεση θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η πληρωμή του τιμήματος της Κράτησής σας θα σας αποσταλεί ο κωδικός του εισιτηρίου για την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Η Κράτηση σας θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο αφού ακολουθηθεί όλη η διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. 

Η δραστηριότητα της Museotek εξαντλείται στην Κράτηση και την προβολή του ψηφιακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Φορέα και δεν κατέχει και δε διευθύνει κανένα Φορέα, ούτε και παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και αντιστρόφως για την έγκαιρη εμφάνιση και σύνδεσή σας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά την δηλωθείσα στην Κράτηση ημερομηνία.

Πραγματοποιώντας μία Κράτηση online μέσω της Υπηρεσίας, δημιουργείται σχέση συμβολαίου (νομικά δεσμευτική) και το οποίο συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους σας.

Για την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος η Εταιρεία θα σας αποστείλει το αριθμό Κράτησης τον οποίο πρέπει να καταχωρήσετε στην εφαρμογή της Πλατφόρμας κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος προκειμένου να μπορέσετε να συνδεθείτε. Παράλληλα, η Εταιρεία ενδέχεται να σας αποστείλει Περιεχόμενο το οποίο αφορά στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και θα πρέπει το έχετε «κατεβάσει» πριν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την καλύτερη εμπειρία και παροχή αυτού (Εκπαιδευτικού Προγράμματος).

 1. Τρόποι Πληρωμής

Για την Κράτησή σας έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε μία έγκυρη χρεωστική/πιστωτική κάρτα (π.χ. VISA, MasterCard). Εναλλακτικά, μπορείτε να εγγυηθείτε την Κράτηση μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

 • Πληρωμή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα.

Κάνοντας Κράτηση με τη χρήση της κάρτας, συναινείτε στη χρέωση της από τη Museotek με το ποσό της Κράτησης. Για τυχόν επιστροφές ποσών Κράτησης, συμβουλευτείτε τις πολιτικές ακύρωσης ή μη-εμφάνισης που συμφωνούνται στο παρόν.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας  τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Στη (secure) φόρμα παραγγελίας συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV). Η Museotek ΔΕΝ επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας και αν τυχόν χρειαστεί θα τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που τυχόν απαιτείται για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής, ήτοι την ολοκλήρωση της διαδικασίας Κράτησης. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με τη χρήση χρεωστικής η πιστωτικής κάρτας εκ μέρους του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη συναινείτε ότι έχετε παράσχει κάθε δικαίωμα χρήσης της κάρτας για τους σκοπούς της Κράτησης στο όνομα και για λογαριασμό σας και ο Εξουσιοδοτημένος Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα πως έχει λάβει όλα τα δικαιώματα και τις νόμιμες εξουσιοδοτήσεις για τη χρήση της κάρτας για τους σκοπούς της Κράτησης. 

 • Πληρωμή με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό.

Το ποσό της Κράτησης μπορεί να κατατεθεί σε κάποιον από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Museotek και τους οποίους θα σας κοινοποιήσει μέσω του email που θα σας αποστείλει σε συνέχεια της υποβολής της Κράτησης.

 1. Καρτέλα Φορέα

Οι Φορείς παρέχουν στη Museotek εγγράφως μια γενική περιγραφή τους, πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες/παροχές τους, με την τοποθεσία τους, στοιχεία επικοινωνίας τους, στοιχεία των Εκτελεστών Προγραμμάτων τα οποία βρίσκονται στο πεδίο «Γνωρίστε την Ομάδα», με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Οι Φορείς δεσμεύονται ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς, ακριβείς και όχι παραπλανητικές και σε κάθε περίπτωση καθίστανται υπεύθυνοι για την ορθή και ενημερωμένη κατάσταση των πληροφοριών για το Φορέα και για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την Υπηρεσία της Museotek. Οι πληροφορίες Εκπαιδευτικού Προγράμματος που είναι αναρτημένες αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους για την παροχή της Υπηρεσίας.

 1. Τιμές

Όλες οι τιμές που αναγράφονται αφορούν τη συνολική τιμή που θα χρεωθείτε συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και όλων των άλλων φόρων (με επιφύλαξη της πιθανότητας αλλαγής αυτών των φόρων).

Παρόλο που λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζουμε την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που περιλαμβάνονται σε Κράτησή σας. Με την παραλαβή του αιτήματος της Κράτησής σας, θα ελέγξουμε τις τιμές των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος για το οποίο έχετε υποβάλει αίτημα Κράτησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή του. Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να προχωρήσετε την Κράτηση με τις σωστές τιμές, να την τροποποιήσετε λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές τιμές ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την Κράτηση ως ακυρωθείσα.

 1. Πολιτική Ακύρωσης– Αλλαγής Κρατήσεων-Υπαναχώρηση

Η ακύρωση της κράτησής σας μπορεί να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις και με τους κάτωθι τρόπους.

 • Ακύρωση κράτησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Ακύρωση πριν την ημερομηνία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

5.1.1.1.   Ακύρωση εκ μέρους του Χρήστη

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την Κράτηση πριν τη λήψη του email επιβεβαίωσης της Κράτησης ως ανωτέρω, θα μπορείτε να επιλέξετε την ακύρωση της Κράτησης.

Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που λαμβάνετε με την επιβεβαίωση της Κράτησης, υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες ακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, για να ακυρώσετε μια Κράτηση αφού έχετε λάβει το email επιβεβαίωσης της Κράτησης, θα πρέπει να αποστείλετε στη Museotek ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας [email protected] όπου θα δηλώνετε ρητά την επιθυμία σας να προβείτε σε ακύρωση συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος καθώς και τα κάτωθι στοιχεία προκειμένου να είναι δυνατή η εύρεση της Κράτησής σας και η ακύρωση της εκ μέρους της Εταιρείας:

 • Όνομα και Επίθετο του προσώπου που έκανε την Κράτηση και του προσώπου που προβαίνει σε αίτημα ακύρωσής της
 • Σχολείο που αφορά η Κράτηση
 • Τίτλος, ημερομηνία και ώρα Εκπαιδευτικού Προγράμματος για το οποίο έχει γίνει η Κράτηση
 • Αριθμός Κράτησης
 • Αριθμός λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ)

Με την υποβολή της αίτησης ακύρωσης εκ μέρους σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Museotek θα σας αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ακύρωσης Κράτησης.

Σε περίπτωση που το αίτημά σας ακύρωσης Κράτησης υποβληθεί στην Εταιρεία (ως ημερομηνία υποβολής του αιτήματος στην Εταιρεία λογίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εκ μέρους σας ηλεκτρονικής ακύρωσης της Κράτησης ή από την ημερομηνία της εκ μέρους σας αποστολής, επί αποδείξει, έγκυρου email σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω) τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που αφορά η εν λόγω Κράτηση, θα σας επιστραφεί το ποσό της αξίας της Κράτησης σας (για τις όποιες τυχόν επιπλέον χρεώσεις είχατε στο πλαίσιο πληρωμής της Κράτησής σας από τον τραπεζικό σας πάροχο ή λόγω του μέσου πληρωμών που επιλέξατε, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει) με πίστωσή του στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, εντός των επομένων 10 ημερών. Αντί για επιστροφή του ποσού της αξίας της Κράτησης αν συμφωνείτε μπορεί να σας χορηγηθεί πιστωτικό/voucher ίσης αξίας για τη χρήση του για όποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιθυμείτε στο μέλλον.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ακύρωσης Κράτησης εκ μέρους σας (ενδεικτικά, αίτημα ακύρωσης με ελλιπή στοιχεία – μη έγκυρο, υποβολή του εκτός προθεσμίας, κ.λπ.) ουδέν ποσό θα σας επιστρέφεται, άλλως απολύετε το δικαίωμα σας να αξιώσετε οιοδήποτε ποσό για οιονδήποτε λόγο και αιτία.

6.1.1.2. Ακύρωση εκ μέρους της Museotek ή του Φορέα:

Εάν κατά την υποβολή της Κράτησης επιλέξετε την πληρωμή της μέσω πιστωτικής κάρτας, η Κράτησή σας βασίζεται στα στοιχεία της εν λόγω πιστωτικής κάρτας, τα οποία παρέχονται από εσάς κατά την υποβολή της μέσω της Museotek. Η Museotek είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση της εγκυρότητας αυτών των στοιχείων πιστωτικής κάρτας και για το πιστωτικό όριο κατά την ημερομηνία για την οποία έχει γίνει η Κράτηση. Σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, η Museotek θα σας ζητήσει να δώσετε άλλο τρόπο «εγγύησης» της κράτησης, όπως για παράδειγμα μια νέα κάρτα ή πληρωμή μέσω Τραπέζης. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα ή δεν επιθυμείτε να το κάνετε, η Museotek θα προβαίνει, άνευ άλλου, σε ακύρωση της Κράτησης.

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη ακύρωσης/ματαίωσης της διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος κατά την ημερομηνία και ώρα της Κράτησής σας εκ μέρους της Museotek ή του Φορέα ή λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας, η Εταιρεία θα σας ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατό με κάθε πρόσφορο μέσο και, κατόπιν συνεννόησης μαζί σας, είτε θα μετατίθεται η Κράτησή σας για άλλη ημερομηνία και ώρα που σας εξυπηρετεί, βάσει διαθεσιμότητας πάντα, είτε, εφόσον δεν επιθυμείτε την αλλαγή αυτή, θα σας επιστρέφεται το ποσό της αξίας της ακυρωθείσας/ματαιωθείσας Κράτησής σας (για τις όποιες τυχόν επιπλέον χρεώσεις είχατε στο πλαίσιο πληρωμής της Κράτησής σας από τον τραπεζικό σας πάροχο ή λόγω του μέσου πληρωμών που επιλέξατε, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει) με πίστωσή του στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, εντός των επομένων 10 ημερών. Αντί για επιστροφή του ποσού της αξίας της Κράτησης αν συμφωνείτε μπορεί να σας χορηγηθεί πιστωτικό/voucher ίσης αξίας για τη χρήση του για όποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιθυμείτε στο μέλλον. Πέραν αυτού, ουδεμία άλλη ευθύνη έχουν απέναντι σας η Εταιρεία, ο Φορέας ή οιοσδήποτε τρίτος, γεγονός το οποίο αποδέχεσθε.

 • Ακύρωση μετά την ημερομηνία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Δεν υφίσταται δυνατότητα ακύρωσης εφόσον παρέλθει η ημερομηνία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • «Μη εμφάνιση» (χωρίς ακύρωση) κατά την ημερομηνία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστείτε/συνδεθείτε κατά την ημερομηνία και ώρα της Κράτησης χωρίς να έχετε προηγουμένως ακυρώσει ή τροποποιήσει αυτή σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, η Museotek θα παρακρατά το ποσό που έχετε καταβάλει για την Κράτηση και ουδεμία αξίωση δύναται να προβάλετε έναντι της Museotek, του Φορέα ή τρίτου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

 • Τροποποίηση της Κράτησης πριν την ημερομηνία του σχετικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Σε περίπτωση που επιθυμείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην Κράτηση, θα πρέπει να ακυρώσετε την αρχική σας Κράτηση και να προβείτε σε διαδικασία νέας Κράτησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλύονται στο παρόν.

 • Υπαναχώρηση

Κάθε Χρήστης της Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα περί υπαναχώρησης (ήτοι αναιτιολόγητης ακύρωσης της Κράτησής του) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που θα σας αποστείλει η Εταιρεία το email επιβεβαίωσης της Κράτησής σας (αν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει όπου η ημερομηνία διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Κράτησής σας απέχει περισσότερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης με την Museotek για την παροχή της Υπηρεσίας (επιβεβαίωσης της εν λόγω Κράτησης). Για παράδειγμα, η επιβεβαίωση της Κράτησης σας αποστέλλεται την 3η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους και η ημερομηνία διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Κράτησής σας είναι η 25η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι δεν διαθέτει δικαίωμα υπαναχώρησης από Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα όπου έχει προγραμματισθεί σε ημερομηνία που απέχει λιγότερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία που συνήφθει η σύμβαση με την Museotek για την παροχή της Υπηρεσίας (απεστάλη το email επιβεβαίωσης της Κράτησής του).

Ο Χρήστης χάνει το δικαίωμά του υπαναχώρησης:

α) εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, ή

β) εάν δεν υποβάλει εμπρόθεσμα ή/και κατά τον προσήκοντα τρόπο, ως αυτός υποδεικνύεται κατωτέρω και κατά την ισχύουσα νομοθεσία, το αντίστοιχο αίτημά του στην Museotek, οπότε και το υποβληθέν αίτημά του απορρίπτεται από την Εταιρεία ως μη έγκυρο, ή

γ) εάν προβεί σε τηλεφόρτωση ή ροή του Περιεχομένου.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, το άτομο που φέρει το όνομα και διαθέτει το email με τα οποία έγινε η Κράτηση, οφείλει εντός της ως άνω προθεσμίας να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφασή του υπαναχώρησης από την κράτηση ορισμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, με μία σαφή έγγραφη δήλωσή του, την οποία θα αποστείλει στην Εταιρεία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 27, Αμπελόκηποι, 115 23 Αθήνα.
 • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected]
 • ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

Με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος υπαναχώρησης, η Εταιρεία θα αποστείλει στο Χρήστη χωρίς καθυστέρηση στο email που έχει δηλώσει κατά την Κράτηση του, επιβεβαίωση λήψης του αιτήματός του . 

Προς διευκόλυνση, στο τέλος των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης παρατίθεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ που μπορεί ο Χρήστης να εκτυπώσει, συμπληρώσει και αποστείλει / επισυνάψει σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του Εντύπου αυτού δεν είναι υποχρεωτική. Ρητά συμφωνείται ότι η ανακοίνωση εκ μέρους του Χρήστη στην Εταιρεία περί της ασκήσεως του δικαιώματός του υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει στην Εταιρεία την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή στην Εταιρεία του αιτήματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Το βάρος απόδειξης περί εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης το φέρει ο Χρήστης.

Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί το αίτημα του Χρήστη και αν η υπαναχώρηση είναι έγκυρη – πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω θα ενημερώσει τον Χρήστη σχετικά με email και θα επιστρέψει στο Χρήστη (στο λογαριασμό του που είχε χρεωθεί κατά τη σχετική συναλλαγή) το ποσό που είχε καταβάλει κατά την Κράτηση από την οποία έχει εν προκειμένω υπαναχωρήσει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος υπαναχώρησης. Στην περίπτωση που τυχόν προκύψουν έξοδα κατά την επιστροφή του ποσού (π.χ. τραπεζικά, κ.λπ.), αυτά θα βαρύνουν τον Χρήστη και όχι την Εταιρεία.

 1. Κατάταξη Φορέων

Η Museotek δε προκρίνει, εγκρίνει ή υποδεικνύει τόσο τους Φορείς όσο και τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Η Πλατφόρμα δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης (της τιμής, του επιπέδου ή της αξιολόγησης) οποιουδήποτε διαθέσιμου σε αυτή Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Οι διαθέσιμες φωτογραφίες και τα κείμενα που συνοδεύουν τους Φορείς και τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, είτε αυτά παρουσιάζονται αυτούσια όπως δοθήκανε από τους Φορείς ή όπως ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί από τη Museotek, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην περιγραφή αυτών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ή θεωρούνται υπόδειξη εκ μέρους της Museotek. 

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι Φορείς και τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Πλατφόρμα,  δεν παραμένει σταθερή αλλά επαναπροσδιορίζεται συστημικά, χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια, κάθε  φορά που οιοσδήποτε Χρήστης επισκέπτεται κάποια σελίδα του Δικτυακού Τόπου. Οι κριτικές που παρουσιάζονται στο Δικτυακό Τόπο είναι οι προσωπικές γνώμες ατόμων που έχουν παρακολουθήσει κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που προβάλλεται μέσω της Πλατφόρμας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση, προτροπή, έγκριση ή διαβεβαίωση από τη Museotek για το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

 1. Δεδομένα Χρηστών & Σχόλια Χρηστών

Η Museotek θα διαβιβάσει στο Φορέα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος την επιβεβαιωμένη Κράτηση που πραγματοποιείται από τον Χρήστη στο σχετικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Τα στοιχεία της επιβεβαιωμένης Κράτησης περιλαμβάνουν την ημερομηνία ,την ώρα και την τιμή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τον αριθμό  των ατόμων που θα παρακολουθήσουν, την τάξη, , το όνομα, και τα στοιχεία επικοινωνίας του Χρήστη.

Οι Χρήστες της Υπηρεσίας που έχουν παρακολουθήσει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα ερωτηθούν από τη Museotek να υποβάλλουν σχόλια σχετικά με την εμπειρία τους στο εκάστοτε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μέσα από την πλατφόρμα της Museotek. Η Museotek διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται και να αναρτά/δημοσιοποιεί μέρος ή το σύνολο των σχολίων/αξιολογήσεων αυτών στην Πλατφόρμα ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας /και σε άλλα μέσα που θα επιλέγει ελεύθερα κατά την κρίση της. Η Museotek θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρακολούθηση και την επισκόπηση των σχολίων των Χρηστών σε σχέση με την προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου. Η Museotek διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει, να επεξεργάζεται ή να αφαιρεί δυσμενή σχόλια στην περίπτωση που τέτοια σχόλια περιλαμβάνουν προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου. Η Museotek θα ενημερώνει το Φορέα αναφορικά με τα σχόλιά σας και ο αρμόδιος Φορέας θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να απαντήσει. Η Museotek σε καμία περίπτωση δεν παίρνει θέση ούτε αναλαμβάνει διαδικασίες για τη διευθέτηση τυχόν διένεξης ή οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύπτει μεταξύ υμών και του Φορέα. Η υποχρέωση της Museotek εξαντλείται στη μη ανάρτηση σχολίων τα οποία είναι αντίθετα με τους κανόνες της ηθικής και της καλής πίστης. Η Museotek δεν έχει και αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης για το περιεχόμενο και τις συνέπειες (με τη δημοσίευση ή διανομή) τυχόν παρατηρήσεων ή σχολίων για οτιδήποτε και με όποιον τρόπο.

 1. Υποβολή Παραπόνων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο παράπονο ή αμφισβήτηση πληρωμής ή εν γένει σχόλιο, προτάσεις κτλ. αναφορικά με το Φορέα/Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ή/ και την εν γένει χρήση της Υπηρεσίας, μπορείτε να μας αποστείλετε email ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην Πλατφόρμα.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 1. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Museotek

          Οι πληροφορίες Φορέα και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που η Museotek δημοσιοποιεί στην Πλατφόρμα, βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνει από τους Φορείς. Παρά το γεγονός ότι η Museotek καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξακρίβωση των πληροφοριών αυτών, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του δικτυακού τόπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών.

          ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η Museotek διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς λόγους, για λόγους συντήρησης ή/και αναβάθμισης της Πλατφόρμας ή/και της Υπηρεσίας, να διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας προσωρινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκτός εννοείται προγραμματισμένων ημερομηνιών και ωρών διεξαγωγής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή διαρκεί πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της  Museotek, ή έχει ήδη καθοριστεί από την ίδια προγραμματισμένη διακοπή, η Museotek θα ενημερώνει αφενός τους Φορείς εγγράφως αναφορικά με το χρόνο και τη διάρκεια διακοπής της λειτουργίας της, αφετέρου εσάς ως Χρήστες με σχετική της ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Ρητά συμφωνείται ότι ο Χρήστης δε δύναται να εγείρει αξιώσεις κατά της Museotek για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν η Museotek κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια δεν ειδοποιήσει για τη διακοπή αυτή.

           Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Museotek μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας της ίδιας της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι θα έχει ενημερώσει προς τούτο εγγράφως όλους τους Φορείς και τους Χρήστες τουλάχιστον ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη διακοπή που περιγράφεται στην παρούσα διάταξη.

           Η Museotek ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απενεργοποιήσει προσωρινά την Υπηρεσία.

           ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: Η Museotek ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) η Υπηρεσία να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω.

          Επιπλέον η Museotek ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλόλητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια της Υπηρεσίας αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς ή και ο Φορέας τη χρησιμοποιεί (β) την καταλληλόλητα των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τη χρήση που ο εκάστοτε Χρήστης την προορίζει.

           ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Η Υπηρεσία παρέχεται ‘ως έχει και διατίθεται’ και κατά τρόπο απολύτως αυτοματοποιημένο και δεν περιλαμβάνει την εισαγωγή από την Museotek οποιουδήποτε στοιχείου στο σύστημα της Υπηρεσίας, ούτε παραμετροποιήσεις σε ad hoc βάση. Η Υπηρεσία ενδέχεται δε στο μέλλον να παραμετροποιηθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Museotek.

           Η Museotek λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου διασφαλίσει ότι εσείς ως Χρήστες συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία, ωστόσο ως Πάροχος Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν έχει γενική και βάσει νόμου υποχρέωση (α) ελέγχου των πληροφοριών που της παρέχονται από τους Φορείς, (β) δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι κάποιος Χρήστης ή Φορέας ή Συνεργάτης έχει προβεί σε παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, (γ) δραστήριας αναζήτησης της εξουσιοδότησης που δίδεται από το Χρήστη στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη του, ούτε της νομιμοποίησης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών αναφορικά με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους κατά τη χρήση της Υπηρεσίας για λογαριασμό και επ’ ονόματι των Χρηστών  που ενεργούν, (δ) ελέγχου της τήρησης εκ μέρους των Χρηστών και των Φορέων της φορολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προστασίας του καταναλωτή ή άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Η Museotek σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια διωκτική, εποπτική, δικαστική ή άλλη Αρχή, υποχρεούται σε διαβίβαση των δεδομένων του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων τους που χορηγούνται στην Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν, των δεδομένων των πιστωτικών καρτών και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών παρέχονται σε αυτή (Museotek), χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών εγκλημάτων και παραβάσεων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Museotek ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι του Χρήστη, των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών, των Συνεργατών τους ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε:

(α)      Καθυστερημένη ή μη προσήκουσα αποστολή, μετάδοση, διαβίβαση, αποθήκευση, λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή και Περιεχομένου, ή/και σε απώλεια, καταστροφή αυτών, εξαιτίας λαθών, παραλείψεων, τεχνικών κολλημάτων, λαθών, βλαβών ή δυσλειτουργιών των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers.

(β)      Τυχόν οριστική ή προσωρινή απενεργοποίηση της Υπηρεσίας, διακοπή λειτουργίας του συνόλου της Υπηρεσίας ή μεμονωμένων λειτουργιών της ή τεχνικά κολλήματα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

(γ)      Γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις της Museotek ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών / Εξουσιοδοτημένων Χρηστών για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

(δ)      Χρήση εκ μέρους τρίτων των δεδομένων των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών  δεδομένων για σκοπούς άλλους από τη χρήση της Υπηρεσίας).  

(ε)      Παράβαση της κείμενης φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας που σχετίζεται ενδεικτικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

(στ)    Τυχόν ασυμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας της Υπηρεσίας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα.

(ζ)      Πράξη ή παράλειψη εκ μέρους του Φορέα ή του Εκτελεστή Προγράμματος ή συνεργάτη ή εκπρόσωπο αυτών κατά την εκτέλεση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

(η)      Γεγονότα ανωτέρας βίας.

Πλέον των ανωτέρω ρητά συμφωνούνται τα εξής:

Η Museotek και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συμβάσεων μεταξύ Χρηστών και Φορέων που συνάπτονται ανεξάρτητα από την Υπηρεσία και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές.

Η Museotek με την παροχή της Υπηρεσίας δε καθίσταται η ίδια Φορέας και επομένως ουδεμία ευθύνη και υποχρέωση φέρει ή έχει για την διασφάλιση των υποχρεώσεων των υποκείμενων στη κείμενη νομοθεσία Φορέων ή για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Χρηστών βάσει εφαρμοστέας νομοθεσίας, πλην των όσων ρητά έχει επιφυλαχθεί στο παρόν. 

Ωστόσο η Museotek μπορεί κατά την κρίση της να προσφέρει υπηρεσία υποστήριξης πελατών σε έναν Χρήστη ή να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής για το Φορέα και έναν Χρήστη ή διαφορετικά να βοηθήσει το Χρήστη με την επικοινωνία ή ενέργειες του κατά ενός Φορέα.

Σε κάθε περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι η Museotek ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Museotek για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΟΙ Ή ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η Museotek ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή της Υπηρεσίας, ευθύνεται για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) του Εκπαιδευτικού Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στον ιστοχώρο, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται ξεχωριστά από το Φορέα, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του ιστοχώρου, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων.

 • Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα προσωπικά τους δεδομένα και την προσωπικότητά τους και να μην προσβάλλουν αυτά με την ανάρτηση σχολίων, πληροφοριών και εν γένει με τις πράξεις ή/και παραλείψεις τους στην Υπηρεσία.

Συμφωνείται ρητά ότι οι Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγούν στη Museotek κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Οι Χρήστες ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνουν και εγγυώνται ότι:

 • Έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων και αποδέχονται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Σε περίπτωση που τρίτος ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό τους (Εξουσιοδοτημένος Χρήστης), ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χορήγηση των δεδομένων στοιχείων και πληροφοριών που τους αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και των συγκαταθέσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που χορηγεί.
 • Έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες, συγκαταθέσεις, εγκρίσεις για την Κράτηση στην Υπηρεσία μέσω της Πλατφόρμας και ότι η Κράτηση και η χρήση της Υπηρεσίας δεν προσβάλλει δικαίωμα τρίτου, δε θεωρείται απαγορευμένη και δεν προσκρούει σε νόμους ή συμφωνίες. Στην περίπτωση που ανήλικοι θα παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, έχουν λάβει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις από τους ασκούντες την επιμέλεια αυτών, εφόσον απαιτούνται.
 • Με δική τους ευθύνη και δαπάνες θα λάβουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσουν τη Museotek πλήρως, από οποιαδήποτε διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που ενδέχεται αυτή να υποστεί ως αποτέλεσμα (α) τυχόν παραβίασης εκ μέρους τους των παρόντων Γενικών Όρων, των δηλώσεων τους και των εγγυήσεων τους δυνάμει του παρόντος, των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων της Museotek (β) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή παράλειψης κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/ και των λοιπών υπηρεσιών που είναι παράνομη.
 • Θα σέβονται την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας.
 • Είναι σε νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία και να δημιουργήσουν δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει, ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής.
 • Η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και κάθε πράξη/ παράλειψη δεσμεύει τους ίδιους αποκλειστικά και ότι η Υπηρεσία διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε ενέργεια ή/και παράλειψη του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη αναφορικά με την Υπηρεσία τυγχάνει της εγκρίσεως και αποδοχής τους και συνεπώς δεσμεύει Χρήστες και παράγει για αυτούς δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 • Η Υπηρεσία διατίθεται μόνο για προσωπική και σύμφωνη με τους όρους του παρόντος και όχι για εμπορική χρήση. Για αυτόν το λόγο, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, καταγραφής/μαγνητοσκόπησης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε Περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στον Δικτυακό Τόπο και μέσω αυτού για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή άλλο σκοπό πέραν της λήψεως της Υπηρεσίας και παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 • Έχουν λάβει και θα μεριμνούν διαρκώς για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών, οργανωτικών και νομικών μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Τυχόν προσωπικά δεδομένα τρίτων που λαμβάνουν, τα χρησιμοποιούν μόνο στα πλαίσια της Υπηρεσίας και για κανέναν άλλο σκοπό.
 • Κατά την ημερομηνία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά μέσα δοκιμασμένα και σε λειτουργία, όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο, χρήση ήχου, μικροφώνου, προβολικού συστήματος κτλ. προκειμένου να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του για λόγους δικής τους υπαιτιότητας ή αμέλειας, αποδέχονται ότι η Μuseotek ουδεμία ευθύνη φέρει.

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, αποδέχεστε ότι οι λεπτομέρειες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και όλες οι άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τους Φορείς που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες, εσφαλμένες μεταφράσεις ή τυπογραφικά λάθη.

 • AΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία και οιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτή (συνεργάτες, υπαλλήλους, διοικητές, προμηθευτές, αντιπροσώπους, εκπροσώπους τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της) και τους Φορείς, για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδο τυχόν υποστούν από (α) παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων Υπηρεσιών, (β) μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, (γ) παραβίαση κείμενης νομοθεσίας εκ μέρους σας, (δ) παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων, (ε) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας ή/και των Φορέων. Σε κάθε περίπτωση, που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη αποδεδειγμένα σε βαρεία αμέλεια της Εταιρείας μας (εξαιρούμε τυχόν ευθύνης προερχόμενης από ελαφρά αμέλεια), η Εταιρία θα καλύψει τυχόν θετική ζημία του Χρήστη που σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και τη βαριά αμέλεια της Εταιρείας. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.
 1. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
 1. Εγγραφή σε Newsletters

Η εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας μας γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη χρήση της Υπηρεσίας του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σε αυτόν. 

Η εγγραφή στην Υπηρεσία newsletter της Museotek, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στην αρχική σελίδα.  Με την ολοκλήρωση της εγγραφής το εγγεγραμμένο στην αντίστοιχη υπηρεσία Μέλος δίνει τη ρητή του συγκατάθεση να του αποστέλλεται από τη Museotek ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλώ ενημερωθείτε ΕΔΩ.

Η Museotek δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service Providers) για την παράδοση τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε τα εγγεγραμμένα στην υπηρεσία αυτή Μέλη οφείλουν να ελέγχουν τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που το εγγεγραμμένο στην υπηρεσία newsletter μέλος δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί τη διαγραφή του συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της Museotek, μπορεί να ενημερώσει σχετικά τη Museotek αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο [email protected]_ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνει. Η Museotek χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Διαφημίσεις

Η Museotek διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο   ή σε άλλα μέσα επικοινωνίας και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους επισκέπτες/ χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική cookies της Museotek, διαβάστε την Πολιτική

Η Museotek διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Είναι ευθύνη των διαφημιζόμενων να εξασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις τους και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημίσεων στον Δικτυακό τόπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση της Museotek. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για την κοινότητά του Δικτυακού Τόπου και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτ  ων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με τη Museotek ή τον Δικτυακό Τόπο. Η Museotek μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.

 1. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (External Links)

Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές της Museotek. Η Museotek δε φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου  τους. Η Museotek δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες η Museotek παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Museotek σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 1. Social Media

Οι Χρήστες δύνανται να ακολουθούν τη Museotek μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, Instagram, LinkedIn (Social Media) για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει η Museotek μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτή μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους Xρήσης.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Museotek είναι ο πνευματικός δημιουργός και νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής της Πλατφόρμας  και του Περιεχομένου της (εξαιρουμένων εννοείται ρητά των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και του Περιεχομένου που παρέχονται από τους Φορείς και στους οποίους αυτά ανήκουν ή σε τρίτους από τους οποίους έχουν εξασφαλίσει νόμιμη άδεια χρήσης τους, καθώς και των στοιχείων που παρέχονται από τους Χρήστες, για τα οποία στο σύνολό τους η Museotek έχει λάβει άδεια χρήσης τους στο πλαίσιο και με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας και την προώθηση αυτής και της Πλατφόρμας), και παραχωρεί δια της παρούσας στο Χρήστη τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία κατέχει και θα διατηρεί στην κατοχή και ιδιοκτησία της όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα (α) στην Πλατφόρμα, στις λειτουργίες και στα χαρακτηριστικά της (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: των λογισμικών της, εφαρμογών της, της φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και τεχνικής με τις οποίες αυτή έχει σχεδιαστεί, του μοντέλου, των αλγορίθμων, πληροφοριών και υλικών της, της τεχνογνωσίας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων, παραμετροποιήσεων της Πλατφόρμας και των λογισμικών της, και των παράγωγων λειτουργιών τους, (β) στην εμπορική ονομασία Museotek και στα παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα ή παρόμοια της (γ) σε οποιαδήποτε άλλα λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικούς τίτλους, εμπορικά μυστικά, πατέντες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Πλατφόρμα και τις λειτουργίες της, τα οποία καθίστανται γνωστά στο Χρήστη μέσω της Υπηρεσίας.

Όλο το Περιεχόμενο στο Δικτυακό Τόπο, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και ιδιοκτησία των Φορέων ή και άλλων προμηθευτών μας, και προστατεύεται από την ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην κατάρτιση (δηλαδή στην παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του Περιεχομένου στο Δικτυακού Τόπο, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Museotek που διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτόν. Το λογισμικό, που διατίθεται στο Δικτυακό Τόπο αλλά και αυτό των προμηθευτών μας, είναι πνευματικά κατοχυρωμένα. Οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με την παρούσα συμφωνία, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση  του Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου απαγορεύεται, εκτός εάν και στο βαθμό που ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται.

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

           Αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών που συλλέγονται από τη Museotek, το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας από αυτή, τους αποδέκτες των δεδομένων και το σκοπό για τον οποίο τυχόν διαβιβάζονται σε αυτούς, αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών αναφορικά με τα δεδομένα του, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Museotek. 

 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 1. Τελικοί Όροι

           Οι παρόντες Γενικοί Όροι Xρήσης αποτελούν  τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Εταιρείας στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

 1. Παραίτηση

           Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα  δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρών όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο ή Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους του παρόντος, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 1. Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών πλατφορμών. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το Χρήστη/μέλος στη Museotek είναι εμπιστευτικές και η Museotek έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας και των Φορέων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των οποίων υποβάλατε αίτημα Κράτησης / προβήκατε σε παρακολούθησή τους, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
 • Η Museotek δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Χρηστών και των συναλλαγών τους σε άλλους τρίτους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • Στην περίπτωση που η Museotek χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
 • Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
 1. Ακυρότητα Όρων

          Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

           Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως της Αθήνας, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στην παρούσα Πολιτική ορίζονται οι χρήσεις της Υπηρεσίας, του Περιεχομένου και οιουδήποτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος που επιτρέπονται και είναι αποδεκτές.

 1. Οι Χρήστες και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες τους οφείλουν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, του Περιεχομένου και οιουδήποτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης, και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.
 2. Απαγορεύεται στα ανωτέρω πρόσωπα:
 • Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας, μέρους ή του συνόλου του Περιεχομένου και οιουδήποτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος, για εμπορικό σκοπό.
 • Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που προβάλλονται ή καταχωρούνται στον Δικτυακό Τόπο ή διακινούνται μέσω αυτού ή αποστέλλονται ή λαμβάνονται από την Εταιρεία και για τα οποία δεν έχουν καμία, ή αντίστοιχη, εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν.
 • Η πρόσβαση στην Υπηρεσία, στο Περιεχόμενο ή σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται αυτά ή/και το λογισμικό της Υπηρεσίας.
 • Η χρήση της Υπηρεσίας, του Περιεχομένου ή οποιουδήποτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος, εν όλω ή εν μέρει, με σκοπό άλλο πέραν των επιτρεπόμενων στους Γενικούς Όρους Χρήσης, ή με σκοπό την παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών προς τρίτους.
 • Η πώληση, εκμίσθωση, παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος, διάθεση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση άδειας χρήσης, παρουσίαση, διαβίβαση και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση του δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας, του Περιεχομένου και οιουδήποτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος (και ιδίως αυτών για τα οποία θα προβούν σε Κράτηση) και των συναφών δικαιωμάτων που εκάστοτε τους παραχωρούνται σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.
 • Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία, στο Περιεχόμενο ή σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και σε οποιαδήποτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες για μη νόμιμους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς.
 • Η μετάδοση και μεταφορά ιών, η αποστολή και διαβίβαση εγγράφων και πληροφοριών τα οποία είναι παράνομα, επιζήμια, απειλητικά, δυσφημιστικά, επικίνδυνα για την ασφάλεια της Υπηρεσίας, και για τη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των Συνεργατών της, των Φορέων και των άλλων Χρηστών της Υπηρεσίας.
 • Η ανάρτηση μηνυμάτων, πληροφοριών, εγγράφων και άλλων δεομένων και στοιχείων καθώς και η χορήγηση οποιονδήποτε δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών τα οποία ενδέχεται να περιέχουν υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο.
 • Οποιαδήποτε ενέργεια είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των Συνεργατών της, των Φορέων και των λοιπών Χρηστών της Υπηρεσίας ή μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση της Υπηρεσίας.
 • Η πώληση, παραχώρηση με ή άνευ ανταλλάγματος, διαβίβαση, πάσης φύσεως επεξεργασία οιονδήποτε δεδομένων λαμβάνουν ή δύνανται να λάβουν γνώση από τη χρήση της Υπηρεσίας, του Περιεχομένου και Εκπαιδευτικού Προγράμματος, σε οιονδήποτε τρίτο και για οιονδήποτε σκοπό.
 • Η δημοσίευση ή μετάδοση περιεχομένου που δεν είναι πρέπον, είναι παράνομο, υβριστικό, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, και με οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, είναι εμπιστευτικό, δείχνει εμπάθεια, δύναται να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε τρίτους, εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων, προωθεί αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, προωθεί πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο ή τους Γενικούς Όρους Χρήσης, είναι διαφημιστικό, συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν αξιόποινη πράξη, που θα επέσυρε αστική ευθύνη ή θα καταστρατηγούσε το δίκαιο ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού, εξοπλισμού ή υλικού υπολογιστών, ή θεωρηθεί ακατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση της Museotek.
 • Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών.
 • Η εισαγωγή στην Υπηρεσία, η αποστολή και διαβίβαση πληροφοριών ή προγραμμάτων – λογισμικών (software) τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν είτε να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Υπηρεσίας, ή να προκαλέσουν υπέρογκη κίνηση δεδομένων (traffic) στην Υπηρεσία με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη χρήση αυτής από τους άλλους Χρήστες.
 • Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της Υπηρεσίας, του Περιεχομένου ή Εκπαιδευτικού Προγράμματος, η οποία ανεξαρτήτως σκοπιμότητας, (δόλου ή αμέλειας) θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της Πλατφόρμας ή/και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών.
 • Η απομεταγλώτιση (decompilation), αντιγραφή, παραποίηση, διανομή, παρουσίαση, του λογισμικού που περιλαμβάνεται στην Πλατφόρμα ή μέρος αυτού ή/και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου της κώδικα.
 • Η σύνδεση της Υπηρεσίας, του Περιεχομένου ή και οιουδήποτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος με οποιοδήποτε προϊόν/ υπηρεσία των Χρηστών, χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.
 • Οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να επηρεάσει τη δυνατότητα άλλων Χρηστών να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, του Περιεχομένου ή/και οιουδήποτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα άλλων Χρηστών, της Εταιρείας, των Φορέων ή τρίτων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής τους ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα κ.α.
 • Η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας και προβολή/παρουσίαση του Περιεχομένου και των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
 • Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας της Υπηρεσίας και των συστατικών της που περιγράφονται στο παρόν, καθώς και του Περιεχομένου και των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
 • Κάθε τυχόν ενέργεια ή παράλειψη που μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή δεδομένων, τροποποίηση στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Πλατφόρμα, να προκαλέσει δυσαρέσκεια ή να βλάψει τους άλλους Χρήστες, σε παραβίαση τα ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, σε παραβίαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και σε κάθε άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη.
 1.  Σε περίπτωση που o Χρήστης έχει αμφιβολίες κατά πόσο κάποια ενέργεια ή παράλειψή του συνιστά παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων ή/και σε περίπτωση που επιθυμεί να αναφέρει στην Εταιρεία, οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής έχει πέσει στην αντίληψη του, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Museotek στο [email protected].