Φόρμα Υπαναχώρησης

Προς: την εταιρεία «ΜUSEOTEK ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «MUSEOTEK A.E», που αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, νομίμως συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, εδρεύει στην Αθήνα, (Λ. Κηφισίας αριθ. 27, Τ.Κ 11523, Ελλάδα), με ΑΦΜ 801708180, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό ΓΕΜΗ 161898802000, εγγεγραμμένη στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και με στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου 2106433525, email [email protected].

Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση παροχής της Υπηρεσίας Museotek για την οποία έγινε η ακόλουθη κράτηση: